Home | About | Sematext search-lucene.com search-hadoop.com
NEW: Monitor These Apps!
elasticsearch, apache solr, apache hbase, hadoop, redis, casssandra, amazon cloudwatch, mysql, memcached, apache kafka, apache zookeeper, apache storm, ubuntu, centOS, red hat, debian, puppet labs, java, senseiDB
 Search Hadoop and all its subprojects:

Switch to Threaded View
Pig >> mail # user >> about pig-0.8.1 unit test: TestMergeJoinOuter


Copy link to this message
-
about pig-0.8.1 unit test: TestMergeJoinOuter
Hello Thejas Nair,
During running ant -Dtestcase=TestMergeJoinOuter test with other JDK but not SUN JDK. I found my output is different from the one under SUN JDK:
SUN JDK: passed
Other JDK: failed with following information:
Testcase: testCompilation took 0.443 sec
        FAILED
junit.framework.AssertionFailedError:
        at org.apache.pig.test.TestMergeJoinOuter.testCompilation(TestMergeJoinOuter.java:116):assertTrue(oper.reducePlan.isEmpty());

I found the variable oper(in TestMergeJoinOuter.testCompilation) is different, here is the initialization of oper:
            LogicalPlan lp = lpt.buildPlan("C = join A by id left, B by id using 'merge';");
            PigContext pc = new PigContext(ExecType.MAPREDUCE,cluster.getProperties());
            pc.connect();    
            lp = lpt.buildPlan("store C into 'out';");
            MROperPlan mrPlan = Util.buildMRPlan(Util.buildPhysicalPlan(lp, pc),pc);
            Iterator<MapReduceOper> itr = mrPlan.iterator();
            MapReduceOper oper = itr.next();
Here are the output:
SUN JDK:
oper:(Name: MapReduce(-1,TestMapSideCogroup$DummyCollectableLoader,IsEmpty,PigStorage) - scope-39:
Reduce Plan Empty
|   C: Store(hdfs://localhost.localdomain:33564/user/root/out:org.apache.pig.builtin.PigStorage) - scope-38
|   |
|   |---C: New For Each(true,true)[tuple] - scope-37
|       |   |
|       |   Project[bag][1] - scope-31
|       |   |
|       |   POBinCond[bag] - scope-36
|       |   |
|       |   |---Project[bag][2] - scope-32
|       |   |
|       |   |---POUserFunc(org.apache.pig.builtin.IsEmpty)[boolean] - scope-34
|       |   |   |
|       |   |   |---Project[bag][2] - scope-33
|       |   |
|       |   |---Constant({(,,)}) - scope-35
|       |
|       |---C: MergeCogroup[tuple] - scope-30
|           |
|           |---A: Load(hdfs://localhost.localdomain:33564/user/root/data1:org.apache.pig.test.TestMapSideCogroup$DummyCollectableLoader) - scope-22 Operator Key: scope-39)

Other JDK:
oper:(Name: MapReduce(1) - scope-41:
|   Store(hdfs://localhost.localdomain:49160/tmp/temp-1456742965/tmp2077335416:org.apache.pig.impl.io.InterStorage) - scope-48
|   |
|   |---New For Each(true)[bag] - scope-47
|       |   |
|       |   Project[tuple][1] - scope-46
|       |
|       |---Package[tuple]{tuple} - scope-45
|   Local Rearrange[tuple]{tuple}(false) - scope-44
|   |   |
|   |   Project[tuple][*] - scope-43
|   |
|   |---Load(hdfs://localhost.localdomain:49160/user/root/data1:org.apache.pig.backend.hadoop.executionengine.mapReduceLayer.MergeJoinIndexer('org.apache.pig.test.TestMapSideCogroup$DummyCollectableLoader','kmonaaafhdhcaabdgkgbhggbcohfhegjgmcoebhchcgbhjemgjhdhehiibncbnjjmhgbjnadaaabejaaaehdgjhkgfhihaaaaaaaabhhaeaaaaaaakhdhcaaeogphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccohagmgbgohdcofagihjhdgjgdgbgmfagmgbgoaaaaaaaaaaaaaaabacaaabfkaaangfgogeepggebgmgmejgohahfhehihcaacfgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogjgnhagmcohagmgbgocoephagfhcgbhegphcfagmgbgoeaondlnechegpmlgacaaaiemaaakgneghcgpgnefgeghgfhdheaacdemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgjgnhagmcphfhegjgmcpenhfgmhegjengbhadlemaaafgnelgfhjhdheaaapemgkgbhggbcphfhegjgmcpengbhadlemaaahgnemgfgbhggfhdheaabaemgkgbhggbcphfhegjgmcpemgjhdhedlemaaaegnephahdhbaahoaaafemaaaggnfcgpgphehdhbaahoaaagemaaaognfdgpggheeghcgpgnefgeghgfhdhbaahoaaaeemaaamgnfdgpgghefegpefgeghgfhdhbaahoaaa
 eemaaaignfegpefgeghgfhdhbaahoaaaehihahdhcaacbgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogjgnhagmcohfhegjgmcoenhfgmhegjengbhaaaaaaaaaaaaaaaacacaaabemaaaegnengbhahbaahoaaafhihahdhcaabbgkgbhggbcohfhegjgmcoeigbhdgiengbhaafahnkmbmdbgganbadaaacegaaakgmgpgbgeeggbgdhegphcejaaajhegihcgfhdgigpgmgehihadpeaaaaaaaaaaaamhhaiaaaaaabaaaaaaaaahihdhbaahoaaakdpeaaaaaaaaaaaamhhaiaaaaaabaaaaaaaabhdhcaacegphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogjgnhagmcohagmgbgocoephagfhcgbhegphcelgfhjaaaaaaaaaaaaaaabacaaacekaaacgjgeemaaafhdgdgphagfheaabcemgkgbhggbcpgmgbgoghcpfdhehcgjgoghdlhihaaaaaaaaaaaaaaablheaaafhdgdgphagfhdhcaafjgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccogfhihahcgfhdhdgjgpgoephagfhcgbhegphchdcofaepfahcgpgkgfgdheaaaaaaaaaaaaaaabacaaaffkaaakgphggfhcgmgpgbgegfgefkaabfhahcgpgdgfhdhdgjgoghecgbghepggfehfhagmgfhdfkaabehcgfhdhfgmhefdgjgoghgmgffehfhagmgfecgbghfkaaaehdhegbhcemaaahgdgpgmhfgngohdheaabfemgkgbhggbcphfhegjgmcpebhchcgbhjemgjhdhedlhihcaagc
 gphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccogfhihahcgfhdhdgjgpgoephagfhcgbhegphchdcoefhihahcgfhdhdgjgpgoephagfhcgbhegphcaaaaaaaaaaaaaaabacaaabemaaadgmgpghheaacaemgphcghcpgbhagbgdgigfcpgdgpgngngpgohdcpgmgpghghgjgoghcpemgpghdlhihcaaemgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccofagihjhdgjgdgbgmephagfhcgbhegphcaaaaaaaaaaaaaaabacaaamfkaaafgbgdgdhfgnfkaaangjgohahfheebhehegbgdgigfgeejaabehcgfhbhfgfhdhegfgefagbhcgbgmgmgfgmgjhdgnecaaakhcgfhdhfgmhefehjhagfemaaafgbgmgjgbhdhbaahoaaaoemaaafgjgohahfheheaablemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgegbhegbcpfehfhagmgfdlemaaaggjgohahfhehdhbaahoaaagemaaangmgjgogfgbghgffehcgbgdgfhcheaachemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcphagfgocphfhegjgmcpemgjgogfgbghgffehcgbgdgfhcdlemaaadgmgpghhbaahoaabeemaaahgphfhehahfhehdhbaahoaaagemaaakhagbhcgfgohefagmgbgoheaafaemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgcgbgdglgfgogecpgigbgegpg
 phacpgfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcphagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccphagmgbgohdcpfagihjhdgjgdgbgmfagmgbgodlemaaadhcgfhdheaaeeemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgcgbgdglgfgogecpgigbgegpgphacpgfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcphagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccpfcgfhdhfgmhedlhihcaacbgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogjgnhagmcohagmgbgocoephagfhcgbhegphcaaaaaaaaaaaaaaabacaaabemaaaegnelgfhjheaacgemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgjgnhagmcphagmgbgocpephagfhcgbhegphcelgfhjdlhihahbaahoaaapaaaappppppppdcheaaacgjgehahahahdhcaaclgphcghcogbhagbgdgigfcogdgpgngngpgohdcogmgpghghgjgoghcogjgnhagmcoemgpghdeekemgpghghgfhccikmpnoicknfncdiacaaabemaaaegogbgngf
NEW: Monitor These Apps!
elasticsearch, apache solr, apache hbase, hadoop, redis, casssandra, amazon cloudwatch, mysql, memcached, apache kafka, apache zookeeper, apache storm, ubuntu, centOS, red hat, debian, puppet labs, java, senseiDB